INFORMACJA O STRATEGII  PODATKOWEJ ZA ROK 2020 


Strategicznym priorytetem Food Service Sp. z o.o. jest stabilny rozwój nakierowany na wzrost gospodarczy.
Food Service prezentuje uczciwą, otartą i etyczną postawę wobec planowania podatkowego. Kluczowe jest tu uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi. Przestrzeganie prawa podatkowego stanowi ważny obowiązek społeczny.
Spółka podejmuje wyłącznie transakcje mające uzasadnienie gospodarcze , które nie służą celom strukturyzacji podatkowej oraz unikaniu opodatkowania.
Food Service korzysta z dostępnych ulg podatkowych i dotacji, które są przyznawane przez organy administracji publicznej.
Spółka posiada procesy zarządzania ryzykiem podatkowym , a działania podejmuje po uprzednim oszacowaniu tego ryzyka . Ważnym aspektem jest dążenie do ograniczania zagrożeń podatkowych 
Współpraca z organami podatkowymi polega na utrzymaniu dobrych relacji opartych na zaufaniu i transparentności. Podejmowane są wszelki konieczne działania zapewniające wywiązywanie się z obowiązków podatkowych . W sprawach skomplikowanych spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony  administracji podatkowej.
 

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

    1. Ogólna procedura dotycząca realizacji zobowiązań podatkowych.
    2.  Procedura weryfikacji możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności nieściągalnych.
    3. Procedura weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów w zakresie ujęcia wydatków jako koszt uzyskania przychodów – biała lista podatników.
    4. Procedura VAT.
    5. Procedura rozliczania środków trwałych.
    6. Procedura należytej staranności przy realizacji obowiązku płatnika podatku u źródła.
    7. Procedura naliczania listy płac oraz obiegu dokumentów związanych z naliczaniem płac.
    8. Procedura sporządzania TPR-C.
    9. Procedura zarządzania ryzykiem skarbowym i karnoskarbowym.

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałaniu , unormowaną w ustawie z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

Obowiązki podatkowe realizowane przez podatnika na terytorium Polski.
Firma Food Service wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszystkie wymagane deklaracje i terminowo płaci podatki.
Spółka jest podatnikiem w zakresie : 
- Podatek VAT
- Podatek dochodowy od osób prawnych
-  Podatek od nieruchomości
- Podatek od środków transportu
 - Podatek akcyzowy
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
Spółka jest płatnikiem:
- Podatku dochodowego od osób fizycznych
 - Podatek dochodowy od osób prawnych 
 

Spółka nie przekazała szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w roku 2020 żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki , w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski.

Transakcje o jednorodnym charakterze:
    1. Sprzedaż mięsa
    2. Zakup usług transportowych
    3. Zakup usług obsługi technicznej
 

Spółka nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

 

Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej , interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej i usług, wiążącej informacji akcyzowej.

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w odpowiednich aktach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów.