Lista projektów unijnych realizowanych
przez Food Service Sp. z o.o.

Unia Europejska> - Food Service

Food Service Sp. z o.o. zawarła w dniu 23-10-2020 r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr POIS.01.06.01-00-0099/19-00  na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Cele projektu:
 Spadek emisji gazów cieplarnianych 
Mg CO2/rok
6 647,24 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
GJ/rok
9 654,71

Wartość projektu:
12 559 218,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
4 571 000,00 PLN
Planowany termin uruchomienia instalacji:
31 marzec 2021 rok

W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny zwraca się z zapytaniem na wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wykonaj”:
 
 1. Stacja przetwarzania termicznego UPPZ
 2. Trzy zbiorniki hydrolizerów o pojemności ok. 50 m3 każdy wyposażonych w układ podawania substratu, układ przekazywania hydrolizatu do fermentorów, układ mieszania medium, układ utrzymywania warunków termicznych procesu:
 3. Wyposażenie technologiczne dwóch zbiorników fermentacyjnych pojemności 1000 m3:
 4. Adaptacji zbiornika gnojowicy o pojemności ok. 2000 m3 na zbiornik pofermentu,
 5. Zbiornika biogazu o pojemności ok. 1500 m3
 6. Zbiornika na odciek i kondensat
 7. Kontenerowa stacja uzdatniania biogazu o wydajności 1000 m3/h
 8. Agregat ko generacyjny o wydajności 600 kW
 9. Biofiltr o wydajności 6000 m3
 10. Kontener pompowo sterowniczy

Komplet wyposażenia winien stanowić funkcjonalną całość, musi być wyposażony w funkcjonalny układ rejestracji monitorowania, rejestracji danych oraz w układ sterowania procesem (w tym zdalnym).

Miejsce realizacji zamówienia: Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 35a

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail cm@foodservice.pl.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia – Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ważne do dnia 2020-01-10, zamieszczonego na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz stronie internetowej inwestora www.foodservice.pl „Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniały warunki merytoryczne.

Komisja w składzie:
 • Marek Czerniej
 • Waldemar Grochal
 • Piotr Sypuła
Dokonała oceny otrzymanych ofert.
 
 1. WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śl. ul. Budowlana 17 (liczba punktów 100 / I miejsce)
 2. GETMAR Usługi Remontowo – Budowlane 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dz. Polskich 14a (liczba punktów 94 / II miejsce)
 3. FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Rataja 16 (liczba punktów 90 / III miejsce)

Komisja rekomenduje zawarcie umowy na wykonanie prac z firmą WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny ogłaszamy przetarg.

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail cm@foodservice.pl

Pliki do pobrania:


Food Service Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie Eksportu Food Service Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych” współfinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa, II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Dofinansowanie projektu z UE: 297416,00 PLN

Celem projektu jest promocja firmy Food Service Sp. z o.o. i jej produktów na rynkach międzynarodowych.

Projekt dotyczy następujących zadań:
 • Udział w międzynarodowych targach Anuga, październik 2019
 • Udział w międzynarodowych targach Gulfood ZEA, luty 2019
 • Udział w międzynarodowych targach SIAL Francja październik 2018
 • Stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego
 • Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych
 • Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – zdjęcia oraz film promujący
 • Wykonanie tłumaczenia katalogów, ulotek oraz specyfikacji, strony www
 • Utworzenie nowej strony www.

Kontakt: bk@foodservice.pl
Krótki opis operacji:
Rozbudowa Zakładów Mięsnych o ubojnię bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Cel operacji:
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Planowane efekty:
Uruchomienie nowej produkcji w zakładzie, poprawa jakości produkowanych wyrobów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań  oraz wykorzystanie instalacji mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Nazwa operacji:
Wsparcie inwestycji.

Nazwa działania PROW 2014-2020:
W ramach programu: wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
Nazwa zadania:
Optymalizacja zużycia i jakości energii elektrycznej zasilającej sprężarkę amoniakalną -30°C.

Wartość ogólna zadania: 84 100 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

44 952 zł w formie umorzenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 013 zł


www.wfosigw.lodz.pl

Opis zakresu projektu:
Montaż aktywnego filtra harmonicznych w rozdzielni elektrycznej zasilającej sprężarkę amoniaku – 30°C. Obniżenie wartości harmonicznych ma miejsce w punkcie przyłączenia filtra, jak również w punkcie zasilania
z transformatoraT3 w rozdzielni RNN 0,4 kV. Obniżenie mocy biernej przyczynia się do odciążenia transformatora, chroni kable i przewody zasilające oraz odbiorniki przyłączone do tej sieci, a także sam transformator i silniki indukcyjne. Filtr poprawia efektywność zużycia energii poprzez pełne wykorzystanie mocy czynnej. www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa zadania:
Instalacja solarna dla C.W.U wraz z konstrukcją wsporczą pod kolektory dla myjni samochodów chłodni Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 98 597 zł

Źródło dofinansowana:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki, w kwocie 93 667 zł

www.wfosigw.lodz.pl


Opis zakresu projektu:
Założone zostały kolektory celem wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody.

Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia – ROZBUDOWA ZAKŁADU MIĘSNEGO FOOD SERVICE
SP. Z O.O. O INSTALACJĘ DO PRZETWARZANIA UPPZ W OPARCIU O PROCES ENDOTERMICZNY WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ważne do dnia 2020-02-20, zamieszczonego na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej inwestora www.foodservice.pl „ROZBUDOWA ZAKŁADU MIĘSNEGO FOOD SERVICE SP. Z O.O. O INSTALACJĘ DO PRZETWARZANIA UPPZ W OPARCIU O PROCES ENDOTERMICZNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” wpłynęła oferta, która spełniała warunki merytoryczne.

Komisja w składzie:
 • Marek Czerniej
 • Waldemar Grochal
 • Piotr Sypuła

Wpłynęła jedna oferta.

Komisja dokonała oceny otrzymanej oferty.

Komisja rekomenduje zawarcie umowy na wykonanie prac z firmą PROEKO Artur Ratajczak

Przetarg – wybór Generalnego Wykonawcy rozbudowy zakładu mięsnego Food Service Sp. z o. o.

Zapraszamy do udziału w przetargu na wykonanie rozbudowy.Pliki do pobrania:

 


Wybrano głównego wykonawcę rozbudowy zakładów mięsnych Food Service Sp. z o.o.

Firma Food Service Sp. z o.o. informuje, że na głównego wykonawcę rozbudowy zakładów mięsnych została wybrana firma „Łucz-Bud” z Radomia.